škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
Školní družina

Školní družina vedoucí vychovatelka:
Helena Trojáčková
vychovatelka:
Bc.Radka Švadlenková
vychovatelka:
Bc.Radka Křivánková
vychovatelka:
Ilona Švadlenková
Tel.: 381 277 440, 774 286 145

   
Vychovatelky: Helena Trojáčková (vedoucí vychovatelka)– školní družina 1.odd.
Bc. Radka Švadlenková – školní družina 2. odd. a školní klub
Bc. Radka Křivánková– školní družina 3.odd.
Ilona Švadlenková - školní družina 4.odd.

Tel.: 381 277 440, 774 286 145

Školní družina umožňuje docházku dětem od 1.-5.třídy. Činnost je zaměřena na co nejčastější pohyb dětí venku a sportovní vyžití, především míčové hry. Paní vychovatelky zároveň velice často zapojují výtvarnou činnost. Děti mají možnost psaní domácích úkolů.
Školní klub nabízí pobyt v odpoledním oddělení (prostory 5. třídy). Zároveň zastřešuje zájmové kroužky. (viz další nabídka).
V 1. pololetí budeme využívat prostor školních učeben. Zřizovatel rozhodl o přístavbě pavilonu ŠD, stavba se uskuteční během 1. oddělení.
Poplatek je stanoven ředitelem ZŠ Malšice jednotně 60,-Kč/měsíc za školní družinu a 50,-Kč/měsíc za školní klub. Platba probíhá složenkou (budou rozdány rodičům přímo v ŠD a ŠK), a to vždy na období září – prosinec, leden – červen. Dítě zapsané do ŠD pak může navštěvovat libovolný počet kroužků bez jakýchkoli příplatků.

Školní družina je otevřena do 16,45 hod.
Ranní družina je otevřena od 6,15 hod. v budově šk. družiny vedle MŠ. V 7:30 hod. vychovatelka zajistí přechod dětí ze ŠD do budovy školy. Děti 1.stupně nebudou před zvoněním v 7:25 h. do školy vpuštěny, jelikož dozor nad nimi probíhá právě ve školní družině.
Pokud budete v průběhu školního roku odhlašovat dítě z družiny, čiňte tak pouze písemně do rukou vychovatelky.


    Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD a ŠK 2018-19
     KLIKNI ZDE

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu -

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji - AKTUÁLNĚ VIZ v sekci DOKUMENTY

a)
Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

b)
Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

c)
Úplata může být dále snížena dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

d)
Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích.

e)
Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí o poskytování sociálního příplatku, nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

f)
Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.


Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

Podmínky úhrady:

a)
Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách – za 1. pololetí (září až prosinec) a 2.pololetí (únor až červen).

b)
Pokud za dítě není zaplacen poplatek, účetní o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

c)
Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny s výjimkou hlavních prázdnin, pokud není družina v provozu.

d)
Úhrada bude vybírána v kanceláři ZŠ Malšice.