škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
Dětské hřiště u MŠ

Provozní řád dětského hřiště při MŠ Malšice

1) Používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž
běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané, je zakázáno
a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.

2) V celém prostoru dětského hřiště a pískoviště je zakázáno:
- kouření
- konzumace alkoholu a užívání omamných látek
- manipulace s otevřeným ohněm
- přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné
předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
- vstup se psy a jinými zvířaty
- jízda na kole přes pískoviště a další povrchy hřišť (trávníky, oblázkové apod.)
- vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy
- poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště
- znečišťovat dětské hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště.

3) Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky
a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si
dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem dětského hřiště a pískovitě ohrožena
bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

4) Vstup na dětské hřiště je zakázán:
- pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo na něm zjistíte závadu
- pokud se v pískovišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví - v horkém počasí může být povrch
herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba
je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
- pokud jsou dětské hřiště a pískoviště, herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu,
který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele.

5) Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče,
odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.

6) Za úmyslné poškození dětského hřiště a pískoviště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním
provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

7) Provozovatel neručí na dětském hřišti a pískovišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

8) Zimní údržba chodníků a zpevněných ploch, které jsou součástí dětských hřišť není prováděna.
Vstup v tomto období je na vlastní nebezpečí.

9) Zařízení na dětském hřišti je u určeno pro děti od 3 do 12 let.

10) Provozní doba:
- všední dny do 16,00 h. - pro děti a žáky ZŠ a MŠ Malšice
- ostatní hodiny a dny – veřejnost (v souladu s tímto provozním řádem)

11) Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
Městská policie: 156
Hasiči: 150
Provozovatel:
Obec Malšice, nám.V.Háka 31, Malšice - 381 277 488
ZŠ a MŠ Malšice, Malšice 232 - 381 277 440
V Malšicích 6.5.2008

starostka Obce Malšice
ředitel ZŠ a MŠ Malšice