škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
Školská rada

Školská rada při ZŠ a MŠ Malšice má 6 členů.

V říjnu 2017 proběhly nové volby do školské rady. Novými členy pro roky 2017 - 2020 se stali:

zástupci zřizovatele:
Petra Štenglová (e-mail:petra-stenglova@seznam.cz)
Ing. Ladislav Křivánek (e-mail:m-polar@quick.cz)

zástupci rodičů:
Lada Kupková (e-mail: Lada.Kupkova@seznam.cz)
Radka Mrzenová (e-mail:radkamrzenova@seznam.cz)

zástupci pracovníků školy:
Mgr. Hana Dolejší (e-mail: skola.hd@seznam.cz)
Marcela Trsková (e-mail: marcela.trskova@seznam.cz)

Předseda: Mgr. Hana Dolejší
Místopředseda:Marcela Trsková
Zahajovací schůzi svolal ředitel ZŠ Malšice na středu 15.11.2017.
DISKUZE, v níž můžete vznášet své připomínky i pochvaly:


     
Milí rodiče,
členové školské rady vás vyzývají, abyste se skrze ně obraceli na školu se svými
připomínkami, radami, žádostmi i chválami.
Školská rada:
-se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
-schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
-schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
-schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
-se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
-projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodářství,
-projednává inspekční zprávy České školní inspekce
-podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy


Vážení rodiče,
při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané koly. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádně uskutečnění voleb do školské rady.
Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.


     
Bývalí členové školské rady 2014 - 2017:

zástupci zřizovatele:
Petra Štenglová (e-mail:petra-stenglova@seznam.cz)
Ing. Ladislav Křivánek (e-mail:m-polar@quick.cz)

zástupci rodičů:
Lada Kupková (e-mail: Lada.Kupkova@seznam.cz)
Radka Mrzenová (e-mail:radkamrzenova@seznam.cz)

zástupci pracovníků školy:
Mgr. Martina Nohavová (e-mail: nohavova.m@seznam.cz)
Marcela Trsková (e-mail: marcela.trskova@seznam.cz)

Předseda: Mgr. Martina Nohavová
Místopředseda:Marcela Trsková
Zahajovací schůzi svolal ředitel ZŠ Malšice na středu 12.11.2014.


-------------------------------------------------------
Zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Malšice - středa 12.11.2014 - Klikněte zde: Zápis ze zasedání
Zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Malšice - středa 19.3.2014 - Klikněte zde: Zápis ze zasedání
-------------------------------------------------------


     
Bývalí členové školské rady 2011 - 2014:

zástupci zřizovatele:
Petra Štenglová
Ing. Ladislav Křivánek

zástupci rodičů:
Lucie Váchová
Ivana Kortusová

zástupci pracovníků školy:
Mgr. Martina Nohavová
Marcela Trsková

Paní Olga Kostrůnková na vlastní žádost vystoupila ze školské rady (k 31.12.2013), na její místo byla zvolena za zaměstnance školy Mgr. Martina Nohavová, funkci předsedy bude vykonávat do nejbližšího zasedáni šk. rady místopředkyně paní Lucie Váchová.

Předseda: Lucie Váchová (od 19.3.2014)
Místopředseda: Marcela Trsková (od 19.3.2014)

     
Bývalí členové školské rady 2008 - 2011:

zástupci zřizovatele:
Alena Šimáková
Milan Longin

zástupci rodičů:
Lucie Váchová
Iveta Brůnová

zástupci pracovníků školy:
Olga Kostrůnková
Marcela Trsková

Předseda: pí Olga Kostrůnková
Byla zvolena na zahajovací schůzi, kterou svolal ředitel ZŠ Malšice na úterý 25.11.2008.


     
Bývalí členové školské rady 2005-2008:
zástupci zřizovatele:
Helena Kabešová a František Marek
zástupci rodičů:
Alena Šimáková a Lucie Váchová
zástupci pracovníků školy:
Marie Pánová a Jana Krejčířová
Předseda: Marie Pánová