škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
Mateřská škola Malšice

Mateřská škola vedoucí učitelka:
Bc. Alena Šimáková
tel.: 381 277 429
mob.: 773 444 562
e-mail: msmalsice@seznam.cz

Pedagogičtí pracovnícifunkce
Bc. Alena Šimákovávedoucí učitelka
Marcela Trskováučitelka
Zdeňka Vondruškováučitelka
Hana Marešováučitelka
Kateřina Peštová, Dis.učitelka
Mgr. Lucie Vondruškováučitelka
Mgr. Jana Bonaventurováučitelka
Nepedagogičtí pracovníci
Věra Novotnáškolnice
Jitka Matějčkovávýdejna ŠJ
Petra Doudovávýdejna ŠJ

Provozní doba: 6,00 - 16,15 hod.


Další informace - školní rok 2016/2017

tel.: 381 277 429, 773 444 562, e-mail: msmalsice@seznam.cz

Vedoucí učitelka: Bc. Alena Šimáková.
Mgr. Jana Bonaventurová,Hana Marešová, Kateřina Peštová, Dis., Marcela Trsková, Zdeňka Vondrušková, Mgr. Lucie Vondrušková.

Provozní doba: 6,00 – 16,15 hod. Činnosti v mateřské škole vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu, podle kterého má naše MŠ vytvořen vlastní školní vzdělávací program s názvem Každý něco umí. Každá třída mateřské školy se řídí vlastním třídním vzdělávacím programem, který je v souladu se ŠVP a vychází z aktuálních situací a potřeb dětí.
Dle rozhodnutí ředitele ZŠ a MŠ Malšice platí rodiče dětí z Malšic i z ostatních obcí školné 240,-Kč měsíčně. Předškolní děti, které navštěvují MŠ posledním rokem, jsou od platby na 1 rok osvobozeny. Školné lze platit složenkou (budou rozdány rodičům přímo v MŠ) nebo jednorázovým příkazem z bankovního účtu, a to vždy na období září – prosinec, leden – červen. Existuje možnost prominutí tohoto poplatku rodinám nedosahujícím jistého násobku životního minima (nutno doložit rozhodnutím úřadu) nebo snížení úhrady, pokud dítě nedochází do MŠ ani jeden den v měsíci. Na školní rok 2016/2017 je do MŠ zapsáno 85 dětí, z toho třem dětem byla odložena povinná školní docházka o 1 rok. Při přijímání dětí k docházce do mateřské školy rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Malšice podle stanovených pravidel pro přijímání dětí k docházce.
Provoz MŠ probíhá ve čtyřech třídách. 4. třída- třída Modrých kytiček (10 dětí)- bude pobývat během dopoledne v prostorách školní družiny. Do 7 hodin a od 15,45 hodin jsou všechny děti společně v jedné třídě. Kromě sedmi učitelek pracuje v MŠ školnice Věra Novotná a o výdej jídla se starají pracovnice školní kuchyně Jitka Matějčková, Petra Doudová a Simona Drtinová.
Do jednotlivých tříd jsou děti rozděleny podle věku. Ve třídě nejmladších dětí je zapsáno 28 dětí od 2,5 do 4 let věku (Sluníčka). V II. třídě Berušek je 24 dětí od 4 do 5 let. Ve třídě nejstarších dětí (III. třída – Červené kytičky) je 23 dětí 5-6letých. Deset předškoláků bude tvořit malou třídu ve školní družině. Program mateřské školy je zaměřen na celostní rozvoj osobnosti každého dítěte v rámci jeho maximálních možností tak, aby bylo připraveno na vstup do ZŠ. Předškolní děti se během školního roku seznamují s prostředím ZŠ, navštěvují své bývalé kamarády, nyní žáky 1. třídy. Děti si také vyzkouší, jak se obědvá ve školní jídelně mezi velkými kamarády. Budoucí prvňáčci pravidelně navštěvují malšickou knihovnu, mají založené vlastní čtenářské průkazy. Mají-li rodiče zájem, mohou své předškoláky přihlásit do desetihodinového plaveckého kurzu v Plavecké škole v Táboře. Nejstarší děti mají dále možnost chodit do keramického a pěveckého kroužku, hravou formou získávat základy hry na zobcovou flétnu nebo se přihlásit na pohybové hry.
Několikrát do roka připravujeme akce, na kterých se společně setkávají rodiče a děti. V letošním roce zavádíme tzv. terénní den, kdy se dopolední proces vzdělávání přesune do přírody. Učitelky usilují o to, aby adaptace dětí na nové prostředí byla pro ně co nejšetrnější. Zpříjemňují pobyt dětí ve školce laskavým přístupem, vytvářejí estetické prostředí a podporují kamarádské a respektující vztahy. Nastalé problémy řeší učitelky s rodiči ihned. V případě potřeby z naší i ze strany rodiny může být dohodnutá konzultace. Zároveň očekáváme od rodičů jejich připomínky, návrhy k řešení a nápady, které povedou ke spokojenosti našich dětí. Mateřská škola by měla doplňovat a rozvíjet výchovu rodinnou. Proto bychom si přáli, aby úsilí školy i rodiny bylo jednotné a to bude náš společný cíl.
    PROVOZNÍ ŘÁD VÝDEJNY V MŠ MALŠICE     -KLIKNI ZDE