škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
Mateřská škola Malšice

Mateřská škola vedoucí učitelka:
Bc. Alena Šimáková
tel.: 381 277 429
mob.: 773 444 562
e-mail: msmalsice@seznam.cz

Pedagogičtí pracovnícifunkce
Bc. Alena Šimákovávedoucí učitelka
Marcela Trskováučitelka
Zdeňka Vondruškováučitelka
Hana Marešováučitelka
Kateřina Peštová, Dis.učitelka
Mgr. Lucie Vondruškováučitelka
Petra Matějčková, Dis.učitelka
Bc. Aneta Hruškováučitelka
Světlana Kostrounováasistentka pedagoga
Nepedagogičtí pracovníci
Věra Novotnáškolnice
Jitka Matějčkovávýdejna ŠJ
Petra Doudovávýdejna ŠJ
Ilona Švadlenkováchůva

Provozní doba: 6,00 - 16,15 hod.


Další informace - školní rok 2018/2019

…mateřská škola: tel.:381 277 429,773 444 562,e-mail:msmalsice@seznam.cz,www.msmalsice.estranky.cz

Vedoucí učitelka: Bc. Alena Šimáková.
Učitelky:Bc. Aneta Hrušková, Hana Marešová, Petra Matějčková, Dis., Kateřina Peštová, Dis., Marcela Trsková, Zdeňka Vondrušková, Mgr. Lucie Vondrušková,
chůva Ilona Švadlenková,
školní asistentka Světlana Kostrounová

Provozní doba: 6:00 – 16:15 hod.

Činnosti v mateřské škole vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu, podle kterého má naše MŠ vytvořen vlastní školní vzdělávací program s názvem Každý něco umí. Každá třída mateřské školy se řídí vlastním třídním vzdělávacím programem, který je v souladu se ŠVP a vychází z aktuálních situací a potřeb dětí.
Dle rozhodnutí ředitele ZŠ a MŠ Malšice platí rodiče dětí z Malšic i z ostatních obcí školné 240,-Kč měsíčně. Předškolní děti, které navštěvují MŠ posledním rokem a děti s OŠD, jsou od platby osvobozeny. Školné lze platit složenkou (budou rozdány rodičům přímo v MŠ) nebo jednorázovým příkazem z bankovního účtu, a to vždy na období září – prosinec, leden – červen. Existuje možnost prominutí tohoto poplatku rodinám nedosahujícím jistého násobku životního minima (nutno doložit rozhodnutím úřadu) nebo snížení úhrady, pokud dítě nedochází do MŠ ani jeden den v měsíci.
Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku). Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději druhý den jeho nepřítomnosti, písemně, e-mailem, telefonicky, nebo osobně. V případě povinné školní docházky, je rodič povinen po návratu dítěte do školy vyplnit formulář pro omlouvání dítěte a odevzdat ho třídní učitelce. Formuláře budou umístěny v šatnách dětí. Na školní rok 2018/2019 je do MŠ zapsáno 82 dětí. Při přijímání dětí k docházce do mateřské školy rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Malšice podle stanovených pravidel pro přijímání dětí k docházce. Třídy máme homogenní, děti jsou do nich rozděleny podle věku. Provoz MŠ probíhá ve čtyřech třídách. Kromě osmi učitelek pracuje v MŠ chůva, školní asistentka, školnice Věra Novotná a o výdej jídla se starají pracovnice školní kuchyně Jitka Matějčková a Petra Doudová.
Program mateřské školy je zaměřen na celostní rozvoj osobnosti každého dítěte v rámci jeho maximálních možností tak, aby bylo připraveno na vstup do ZŠ. Předškolní děti se během školního roku seznamují s prostředím ZŠ, navštěvují své bývalé kamarády, nyní žáky 1. třídy. Děti si také vyzkouší, jak se obědvá ve školní jídelně. Budoucí prvňáčci pravidelně navštěvují malšickou knihovnu, mají založené vlastní čtenářské průkazy. Mají-li rodiče zájem, mohou své předškoláky přihlásit do desetihodinového plaveckého a bruslařského kurzu. Nejstarší děti mají dále možnost chodit do keramického a pěveckého kroužku, hravou formou získávat základy hry na zobcovou flétnu nebo se přihlásit na pohybové hry.
Několikrát do roka připravujeme akce, na kterých se společně setkávají rodiče a děti. Každý čtvrtek máme terénní den, kdy se dopolední proces vzdělávání přesune do přírody.
Učitelky usilují o to, aby adaptace dětí na nové prostředí byla pro ně co nejšetrnější. Zpříjemňují pobyt dětí ve školce laskavým přístupem, vytvářejí estetické prostředí a podporují kamarádské a respektující vztahy. Nastalé problémy řeší učitelky s rodiči ihned. V případě potřeby z naší i ze strany rodiny může být dohodnutá konzultace. Zároveň očekáváme od rodičů jejich připomínky, návrhy k řešení a nápady, které povedou ke spokojenosti našich dětí. Mateřská škola by měla doplňovat a rozvíjet výchovu rodinnou. Proto bychom si přáli, aby úsilí školy i rodiny bylo jednotné a to je náš společný cíl. .

    PROVOZNÍ ŘÁD VÝDEJNY V MŠ MALŠICE     -KLIKNI ZDE