škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
Mateřská škola Malšice

Mateřská škola vedoucí učitelka:
Zdeňka Vondrušková
tel.: 381 277 429
mob.: 773 444 562
e-mail: msmalsice@seznam.cz

Pedagogičtí pracovnícifunkce
Zdeňka Vondruškovávedoucí učitelka
Marie Svobodová učitelka
Marcela Trskováučitelka
Alena Šimákováučitelka
Hana Marešováučitelka
Kateřina Peštováučitelka
Mgr. Lucie Vondruškováučitelka
Nepedagogičtí pracovníci
Věra Novotnáškolnice
Jitka Matějčkovávýdejna ŠJ
Petra Doudovávýdejna ŠJ

Provozní doba: 6,00 - 16,15 hod.
Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitel Základní školy Malšice a Mateřské školy Malšice
podle § 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
s t a n o v u j e

a)
-základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 1.9.2013 do 31.8.2014
ve výši 240,-Kč za měsíc,

b)
úplatu za předškolní vzdělávání dítěte
• jehož docházka do mateřské školy bude omezena dle zákona č. 204/2005 Sb., z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte,
• jehož docházka do mateřské školy bude omezena z důvodu pobírání příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu od 1.9.2013 do 31.8.2014 ve výši 160,- Kč za měsíc

V Malšicích dne 7.6.2013

Mgr. Pavel Klíma
ředitel ZŠ a MŠ Malšice


Další informace - školní rok 2013/2014

tel.: 381 277 429, 773 777 562, e-mail: msmalsice@seznam.cz

Vedoucí učitelka: Zdeňka Vondrušková.
Učitelky: Marie Svobodová, Marcela Trsková, Hana Marešová, Kateřina Peštová, Alena Šimáková, Mgr. Lucie Vondrušková
Provozní doba: 6,00 – 16,15 hod.

Činnosti v mateřské škole vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu, podle kterého má naše MŠ vytvořen vlastní školní vzdělávací program s názvem Každý něco umí. Každá třída mateřské školy má vytvořen svůj třídní program. Dle rozhodnutí ředitele ZŠ Malšice platí rodiče dětí z Malšic i z ostatních obcí školné 240,-Kč měsíčně. Předškolní děti, které navštěvují MŠ posledním rokem, jsou od platby na 1 rok osvobozeny. Školné lze platit složenkou (budou rozdány rodičům přímo v MŠ) nebo jednorázovým příkazem z bankovního účtu, a to vždy na období září – prosinec, leden – červen. Existuje možnost prominutí tohoto poplatku rodinám nedosahujícím jistého násobku životního minima (nutno doložit rozhodnutím úřadu) nebo snížení úhrady, pokud dítě nedochází do MŠ ani jeden den v měsíci.
Na školní rok 2013/2014 je do MŠ zapsáno 82 dětí. Z toho sedmi dětem byla odložena povinná školní docházka o 1 rok. Při přijímání dětí k docházce do mateřské školy rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Malšice podle stanovených pravidel pro přijímání dětí k docházce.
Provoz MŠ probíhá ve čtyřech třídách. 4. třída- třída Modrých kytiček (10 dětí)- bude pobývat během dopoledne v prostorách školní družiny. Do 7 hodin a od 15,45 hodin jsou všechny děti společně v jedné třídě. Kromě sedmi učitelek pracuje v MŠ školnice Věra Novotná a o výdej jídla se starají pracovnice školní kuchyně Jitka Matějčková a Anna Blažková.
Do jednotlivých tříd jsou děti rozděleny podle věku. Ve třídě nejmladších dětí je zapsáno 26 dětí od 2,5 do 4 let věku (Sluníčka). V II. třídě Berušek je 23 dětí od 4 do 5 let. Ve třídě nejstarších dětí (III. třída – Červené kytičky) je 23 dětí 5-6 letých. Pět předškoláků a 5 mladších dětí budou tvořit malou třídu ve školní družině.
Program mateřské školy je zaměřen na přípravu dětí na vstup do ZŠ. Předškolní děti se během školního roku seznamují s prostředím ZŠ, navštěvují své bývalé kamarády, nyní žáky 1. třídy. Děti si také vyzkoušejí, jak se obědvá ve školní jídelně mezi velkými kamarády. Budoucí prvňáčci pravidelně navštěvují malšickou knihovnu, mají založené vlastní čtenářské průkazy. Mají-li rodiče zájem, mohou své předškoláky přihlásit do desetihodinového plaveckého kurzu v Plavecké škole v Táboře. Nejstarší děti mají dále možnost chodit do keramického, tanečního a pěveckého kroužku a hravou formou získávat základy hry na zobcovou flétnu.
Dvakrát v roce jsou rodiče pozváni do školky na besídku, a to o Vánocích a na konci školního roku. Před koncem školního roku naplánují učitelky pro děti vždy nějaký zajímavý výlet . V létě 2013 jsme byli na výletě na zámku Červená Lhota. V průběhu celého roku přijíždějí do školky herečky z divadla Okýnko, kouzelník, klauni a muzikanti s veselými programy. Několikrát během školního roku navštěvujeme Divadlo Oskara Nedbala v Táboře, aby děti měly možnost poznat i jiné kulturní prostředí.
Učitelky se snaží zpříjemňovat pobyt dětí ve školce laskavým přístupem, vytvářejí estetické prostředí a podporují kamarádské vztahy. Nastalé problémy řeší učitelky s rodiči ihned a zároveň očekávají od rodičů jejich připomínky a návrhy k řešení. Působení mateřské školy i rodiny by mělo být jednotné a to bude náš společný cíl.
    PROVOZNÍ ŘÁD VÝDEJNY V MŠ MALŠICE     -KLIKNI ZDE