Zápis do mateřské školy

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kdy proběhne zápis?

Zápis do  mateřské školy v Malšicích na školní rok 2021/2022 proběhne v období od 3. května 2021 do 11. května 2021 v distanční podobě, tedy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Pro osobní předání vyplněné přihlášky upřednostňujeme den 5.5.2021 od 8.00-16.00 hodin

Co bude třeba doložit u zápisu?

 1. vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem
 2. kopii rodného listu dítěte
 3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

Formuláře:

 

Jak mám získat potvrzení dětské lékařky?

Domluvte se telefonicky na způsobu předání potvrzení o očkování s vaším dětským lékařem. Formulář k potvrzení je součástí přihlášky.

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31.8.2021 dosáhne pěti let).

Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy ( ID datové schránky : dsrmfdn )  
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – tedy nelze jen poslat prostý email    ->    msmalsice@seznam.cz
 • poštou  Základní škola a Mateřská škola Malšice, Malšice 288, 391 75
 • osobním předáním v MŠ - nalevo od vchodu je zvonek, vyčkejte příchodu pedagoga, nevstupujte sami do budovy

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022", která předem zveřejní. Přednostně budou přijaty děti spádové, od nejstarších  k nejmladším.

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31.8.2021 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových ).

Jaké mám šance na přijetí v nespádové mateřské škole?

Ředitelka musí přijat nejdříve spádové děti. Podle počtu volných míst pak doplní dětmi, které se hlásí do MŠ jako nespádové.

Mohu si podat přihlášku i do více mateřských škol ?

Ano, lze podat přihlášku i do více škol.

Co se stane, pokud by bylo moje dítě přijato do více škol?

V případě přijetí do více škol rodič dítěte neprodleně kontaktuje ředitelku školy, kterou si vybere, a potvrdí jí závazně svoje rozhodnutí.

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy bude zveřejněno 25.5. 2021

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

V současné situaci to není možné. Připravujeme na náš web video, ve kterém Vám naši školu představíme. Podívejte se do fotogalerie, kde zveřejňujeme fotky z akcí školy a nejlépe - zeptejte se těch, kdo už k nám chodí, ať víte, do čeho jdete.

Vedoucí učitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 773444562
a těší se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Malšice

 

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ:

 • umí si říci co chce – komunikuje
 • spolupracuje při oblékání 
 • nenosí pleny
 • samostatně si nazouvá  bačkorky
 • dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu
 • pije z hrnečku a skleničky
 •  používá toaletu
 • umí si umýt ruce mýdlem 
 • ujde kratší vzdálenost
 • více https://www.zsmalsice.cz/materska-skola/poprve-do-materske-skoly

 

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení. S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost po dohodě s vedením školy ve smyslu ust. § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,  jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného pod  registračními čísly (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto. Poté bez zbytečného odkladu bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) na webových stránkách školy a na dveřích školy. Termín zveřejnění Vám bude sdělen při podání žádosti a zároveň k nahlédnutí na webových stránkách školy v záložce „zápisy do MŠ“. Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou). Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude předáno osobně, případně bude zasláno poštou na doručenku. Zároveň zde bude uveden termín první společné zahajovací schůzky, která vyžaduje Vaši účast, neboť zde dojde k předání potřebné dokumentace, která zakládá školní matriku a bez níž není možné zahájit docházku do mateřské školy. Součástí tohoto setkání bude taktéž seznámení se školním řádem.

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání budou s dostatečným předstihem zveřejněna v této sekci.

Kritéria nevylučují přijetí dítěte z jiné spádové oblasti, pouze upřednostňují děti spadající do dané mateřské školy na základě spádovosti.

Příprava žádosti:

Výše naleznete ke stažení  2 druhy žádosti. Podle nového Občanského zákoníku jsou oba zákonní zástupci povinni rozhodovat o právech dítěte ve shodě. Pokud se zákonní zástupci řídí touto odpovědností ve vztahu k rozhodování o právech svého dítěte, je postačující vyplnit žádost, která je určena pro jednoho z rodičů a škola povede správní řízení s tímto zákonným zástupcem, který bude uveden na žádosti.

Pokud však zákonní zástupci nejednají ve shodě, i když jim to Občanský zákoník ukládá, pak je nutné použít formulář žádosti, který je určen oběma zákonným zástupcům s uvedením jejich identifikačních údajů a podpisem obou rodičů. V tomto případě bude škola zahajovat správní řízení s oběma účastníky.

Žádost můžete vyplnit a předat ve dnech zápisu vedení školy. Žádost můžete vyplnit  ve dnech zápisu i v prostorech školy určených pro zápis do mateřské školy.

Co je potřebné k zápisu do mateřské školy?

 • vyplnit žádost – doma nebo v MŠ (ke stažení naleznete výše v této sekci)
 • potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce 

V případě:

 • že jste podávali žádost v loňském roce a nebyli jste přijati, je Vaše potvrzení o očkování již v dokumentaci školy a tudíž není potřebné opětovně doložit

Kdo má povinnost se dostavit k zápisu?

Nově  - novela školského zákona č. 178/2016 Sb. se zavedením povinného předškolního vzdělávání ukládá povinnost docházky dítěte do mateřské školy, které před zahájením daného školního roku, pro který je vypsán termín zápisu, dovrší k 31.8. pěti let, v případě odkladu povinné školní docházky k 31.8. šesti let .

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném ve školním řádu školy. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví taktéž školní řád mateřské školy.

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání

 • 34a odst.5 písmeno a)
 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
 • 34a odst.5 písmeno b)
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a

 

Pokud zákonný zástupce zvolí individuální způsob vzdělávání, musí se dostavit k zápisu a řídí se níže stanovenými požadavky, které upravuje:

 • 34b Individuální vzdělávání dítěte

1)Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, zákonný zástupce dítěte je povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat

 1. a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2. b) uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání, způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověřování uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 

4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle osdt.3, a to ani v náhradním termínu.

 

5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy a ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

 

6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.